Strona główna / Edukacja / Stypendia pomostowe

Stypendia pomostowe

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do XVI edycji ,,Programu Stypendiów Pomostowych” na rok akademicki 2017/2018 realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.
Program polega na sfinansowaniu stypendiów studentom pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych jako żołnierze zawodowi.
O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną 2017 r. oraz spełniają warunki określone w REGULAMINIE.

Kryteria:
– maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r..
– są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polską
– są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstw na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat
– mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców
– pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
– osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90

Terminy:
– wniosek o stypendium należy wypełnić ON-LINE w terminie od 03.07.2017 r. do 18.08.2017 r.
– wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w Agencji Nieruchomości Rolnych do 25.08.2017 r.
– lista stypendystów zostanie ogłoszona do 9.10.2017 r.
– warunkiem otrzymanie stypendium w I semestrze jest spełnienie kryteriów określonych w regulaminie i przedłożenie FEP do  20.10.2017 r. zaświadczenie z uczelni o podjęciu studiów, natomiast w II semestrze przedłożenie FEP do 12.03.2018 r. zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu I semestru

Wnioski należy przesyłać na adres:
ANR Oddziału Terenowego w Gdańsku
ul. Powstańców Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdański

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu