Strona główna / Edukacja / Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

      Spotkanie z sędzią Anną Marią WesołowskąW dniu dzisiejszym w Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie znana m.in. z programu telewizji TVN Sędzia Anna Maria Wesołowska spotkała się z młodzieżą z Zespołu Szkół w Debrznie. Sędzia, orzekająca przez ponad 30 lat w sprawach karnych tłumaczyła jakimi sprawami się zajmowała i zajmuje na co dzień. Na prelekcji nie zabrakło także informacji o wszelkich zagrożeniach współczesnego świata i o tym, jak szybko w tej zmieniającej się rzeczywistości można stać się ofiarą tych zjawisk. Pani Sędzia starała się uświadomić młodych ludzi, że coś co dla nich jest dowcipem, żartem i wybrykiem, może stać się przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności. Wszystko co mówiła było oparte na jej doświadczeniu z Sali Sądowej. Wśród omawianych zagadnień znalazły się takie jak: wyśmiewanie, przemoc, agresja, niszczenie mienia, rozbój, demoralizacji, podrabianie dokumentów, zbyt wczesna inicjacja seksualna. Sędzia Anna Maria Wesołowska wiele uwagi poświęciła problemowi cyberprzemocy wśród młodzieży jak również uzależnieniu od narkotyków.
Pani Sędzia zachęcała młodzież do rozmów z dorosłymi i proszenia o pomoc w trudnych sytuacjach. Uwrażliwiała na konieczność reagowania na krzywdę drugiej osoby. Dużym atutem spotkania była możliwość czynnego udziału uczniów, do których pani Sędzia zwracała się z pytaniami i udzielała odpowiedzi na wiele innych pytań.
Podczas wizyty Pani Anna Maria Wesołowska zachęcała młodzież do aktywnego włączenia się w edukację prawną poprzez tworzenie w szkołach tzw. „kącika prawnego”. Powinny się w nich znaleźć podstawowe informacje prawne, które odnoszą się do życia młodych ludzi i ich rodzin. Uczniowie podczas wizyty Anny Marii Wesołowskiej mogli dowiedzieć się również o pracy sędziego, pracy w sądzie a także o wymaganiach tego zawodu i ścieżce edukacyjnej. Mieli okazję przymierzyć togę sędziowską i wziąć do ręki łańcuch.
Na koniec spotkania była możliwość otrzymania autografu i zrobienia z gościem zdjęcia.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu