Strona główna / Edukacja / Program stypendialny “Klasa”

Program stypendialny “Klasa”

Program stypendialny zapewniający absolwentom szkół podstawowych z mniejszych miejscowości naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie. Wnioski o stypendia mogą składać uczniowie ósmych klas szkół podstawowych zamieszkujący na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 100.000 mieszkańców.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. Zamieszkują na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 100.000 mieszkańców.
2. Uzyskali średnią co najmniej 4,5 z wybranych przedmiotów na koniec pierwszego półrocza 8 klasy szkoły podstawowej i/lub są laureatami/finalistami olimpiad bądź laureatami konkursów przedmiotowych i/lub  posiadają inne osiągnięcia naukowe, artystyczne, społeczne.
3. Zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym średni miesięczny dochód na osobę wynosi poniżej 1.200 zł. Dochód na osobę w rodzinie to pozycja 111 w PIT-37 rodzica/opiekuna za rok 2021 podzielona przez 12 miesięcy oraz liczbę osób mieszkających w gospodarstwie domowym.
4. Chcą się rozwijać, mają ponadprzeciętną motywację.
5. Są zaangażowani społecznie i lubią pomagać innym.
6. Uzyskali rekomendację od dyrektora szkoły lub wychowawcy w szkole macierzystej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Program oferuje:
1. Stypendium w trakcie 4 lat nauki w liceum. W ramach stypendium pokrywane są takie koszty jak: opłata za internat, wyżywienie, podręczniki i comiesięczne kieszonkowe. Stypendysta bierze również udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych.
2. Stypendium finansowe na I roku studiów.
Warunkiem uczestnictwa jest pozytywne przejście procesu rekrutacji w ramach programu oraz zakwalifikowanie się kandydata do szkoły, w której realizowany jest Program.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja BNP Paribas.
Klasa to autorski program stypendialny zapewniający absolwentom szkół podstawowych naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie.
Cel: zapewnienie szansy rozwoju najzdolniejszym uczniom pochodzącym z niezamożnych środowisk.
Szkołami partnerskimi programu są:
– VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
– XIVLO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu,
– I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie,
– III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni,
– XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.
Program zapewnia:
1. Pełne pokrycie kosztów utrzymania, edukacji oraz zakwaterowania w internacie podczas 4 lat nauki w szkole w tym:
– całodzienne wyżywienie;
– dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych do kwoty podanej do informacji Uczestników;
– składki na ubezpieczenie i Radę Rodziców;
– sfinansowanie pobytu na obozie integracyjnym przed rozpoczęciem nauki w I klasie Liceum w okresie wakacyjnym w Warszawie;
– pobytu na obozie wakacyjnym (jednorazowo w ciągu trwania Programu).
Dodatkowo Bank zakłada stypendyście konto osobiste, do którego dołączona jest karta płatnicza.
Fundacja przekazuje na konto ucznia kieszonkowe w wysokości 100 zł/mies. przez okres trwania roku szkolnego.
2. Fundacja zapewnia roczne stypendium pomostowe dla studentów – absolwentów programu w wysokości 500 zł miesięcznie (płatne przez okres trwania pierwszego roku akademickiego).
3. Ponadto Fundacja oferuje m.in.:
– wsparcie działań wolontariackich (w ramach programu zaangażowania stypendystów „Możesz na mnie polegać” uczniowie dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i czasem);
– dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
luty 2022
Źródło / Więcej informacji:  
Strona internetowa programu
Kontakt:  
Fundacja BNP Paribas
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Barbara Rozmysł
T: 22 56 21 902

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu