Strona główna / Miasto i Gmina / Pożytek publiczny

Pożytek publiczny

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs ofert na
wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 1. rodzaj zadania:
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:
 1. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży mające na celu kształtowanie ich uzdolnień
  i sprawności fizycznej;
 2. organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 3. zakup niezbędnego wyposażenia i strojów sportowych;
 4. organizowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży;
 5. organizacja masowej imprezy wspierającej sport i kulturę fizyczną
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, w tym:
 1. udzielanie pomocy materialnej uczącej się młodzieży;
 2. wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.
 • wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, sztuki, i ochrony dóbr kultury, promocji gminy, w tym:
 1. a) różne formy popularyzacji kultury regionu, podtrzymywanie tradycji regionalnych oraz pielęgnowanie świadomości kulturowej, promocjaa gminy;
 2. b) oorganizacja imprez kierowanych do dzieci i dorosłych mieszkańców Gminy, wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych o charakterze regionalnym, takich jak: organizacja konkursów i przeglądów, promocja twórczości regionalnej Gminy Debrzno, ochrona dóbr kultury i tradycji
 3. Wysokość środków przeznaczonych przez Miasto i Gminę Debrzno w roku 2017 na realizację zadań:
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 40.000,00 zł
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – 10.000,00 zł
 • wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, sztuki, i ochrony dóbr kultury, promocja gminy – 5.000,00 zł
 1. Zasady przyznawania dotacji:
 • O udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych mogą ubiegać się podmioty określone w art. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na zasadach określonych w uchwale nr XXXVIII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 października 2016 roku w sprawie rocznego programu współpracy na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Zlecenie realizacji zadań nastąpi w trybie otwartego konkursu ofert.
 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybranym w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 • Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 • Oferty konkursowe w dwóch egzemplarzach należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru zadania i adnotacją „Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego” do 27 marca 2017 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Debrzno. Formularz oferty w wersji elektronicznej dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.debrzno.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno – biuro nr 32.

Załączniki:

 1. zarządzenie – zarz40-2017zał
 2. wzór oferty – zarz40-2017_wzor_ofert (1)
 3. wzór sprawozdania –zarz40-2017_wzor_sprawoz (2)