Strona główna / Miasto i Gmina / Otwarty konkurs ofert na zadania pożytku publicznego

Otwarty konkurs ofert na zadania pożytku publicznego

Zapraszamy do składania ofert w ramach otwartego konkursu na:

1. Wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Realizacja zadań z zakresu:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 40.000 zł
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 5.000 zł
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 10.000 zł

Zarządzenie Burmistrza i Ogłoszenie Burmistrza
oferta – wzór
sprawozdanie – wzór
umowa – wzór

2. Zlecenie realizacji w 2023 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (regranting).
Realizacja zadań z zakresu:

  • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa – 5.000 zł

Zarządzenie Burmistrza i Ogłoszenie Burmistrza (regranting)
oferta – wzór (regranting)
sprawozdanie – wzór (regranting)
umowa- wzór (regranting)

Termin składania ofert upływa w dniu 06.04.2023 r. o godz. 15:00.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu