Strona główna / Gmina / OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAPRASZA!

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAPRASZA!

Od 1-ego września 2016 roku w Debrznie rozpoczął swoją działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. OWES swym działaniem obejmuje obszar całego subregionu południowego województwa pomorskiego, tj. powiaty człuchowski, chojnicki i kościerski. Z uwagi na szeroki obszar działania zostały utworzone Punkty Informacyjno – Konsultacyjne w miastach powiatowych: Człuchowie, Kościerzynie i w Chojnicach.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą główną w Debrznie, daje szansę na przygotowanie społeczno-zawodowe, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych i późniejsze podjęcie pracy osobom najbardziej oddalonym od rynku pracy (długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, bez kwalifikacji zawodowych, z niskim wykształceniem). Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia w Podmiotach Ekonomii Społecznej.

W ramach projektu udzielane będą dotacje na utworzenie nowego stanowiska pracy w istniejących oraz nowopowstałych Przedsiębiorstwach Społecznych (PE). Zaplanowano dotację w wysokości 20.000,00 zł/na osobę. W przypadku nowopowstałych PS przewidziano wsparcie pomostowe w formie comiesięcznego wsparcia finansowego w wysokości 1600,00 zł, zindywidualizowanego doradztwa oraz wsparcie opiekuna biznesowego.

Ośrodek zapewnia wsparcie merytoryczne wykwalifikowanej kadry, m.in. w zakresie zakładania PES, przekształcania istniejących PES w PS, pomocy w opracowaniu biznes planu, wsparcie społeczno-zawodowe, szkoleniowe i animacyjne a także mentoring i coaching. Ponadto w projekcie przewidziano przeprowadzenie 300h zajęć/lekcji w szkołach gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych nt. ekonomii społecznej i spódzielni uczniowskich.

Wsparcie kierowane jest do osób fizycznych pozostających bez zatrudnienia, Fundacji, Stowarzyszeń, Spółdzielni Socjalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubów Sportowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, Zakładów Aktywizacji Zawodowych, Urzędów Pracy, Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Jednostek Samorządu Terytorialnego, innych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych instytucji rynku pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

DANE KONTAKTOWE:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Ogrodowa 26, Debrzno

tel. 59 8335750 Kom. 502043654

http:/stowdeb.pl; facebook.com/stowdeb

Kierownik OWES: mgr Katarzyna Dudzic, e-mail: k.dudzic@stowdeb.pl

Animator OWES: mgr Ilona Sołtyk-Grabowska, e-mail: i.soltyk-grabowska@stowdeb.pl

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu