Strona główna / Ogłoszenia / OKRESOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

OKRESOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Silne wiatry , które przeszły przez Polskę w ostatnich dniach nie oszczędziły lasów Nadleśnictwa Lipka. Wstępne szacunki pokazują, że szkody od wiatru mogą wynosić nawet ponad 20 tysięcy metrów sześciennych drewna. W tej chwili do wielu fragmentów lasu dostęp jest utrudniony. Ze wstępnych meldunków wynika też, że najbardziej ucierpiały lasy w leśnictwach Białobłocie i Osowo.

W tym momencie działania Nadleśnictwa skupiają się na udrożnieniu dróg przeciwpożarowych i obszarów przy liniach energetycznych. Skutki wichur likwidowanie są na bieżąco, ale ze względu na rozmiar zniszczeń, te działania potrwają zapewne jeszcze wiele tygodni. Ze względu na niebezpieczeństwo, jakie wiąże się z pracą w takich warunkach, prace wykonywane są głównie maszynowo.

Sytuacja w lesie (liczne złomy, wywroty i pochylone drzewa) jest na tyle niebezpieczna, że Nadleśniczy podjął decyzję o wprowadzeniu od dnia 23 lutego 2022 r. okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie całego Nadleśnictwa Lipka. Zakaz obowiązywał będzie do końca marca. Prosimy o jego bezwzględne przestrzeganie.

Na mapach w Banku Danych o Lasach można sprawdzić, które Nadleśnictwa również wprowadziły okresowe zakazy wstępu do lasu, mapa dostępna jest pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu