Strona główna / Edukacja / OGŁOSZENIE o przyjmowaniu ofert na stanowisko opiekuna w Żłobku Gminnym w Debrznie
Żłobek w Debrznie
Żłobek w Debrznie

OGŁOSZENIE o przyjmowaniu ofert na stanowisko opiekuna w Żłobku Gminnym w Debrznie

OGŁOSZENIE

o przyjmowaniu ofert na stanowisko pracy opiekuna w Żłobku Gminnym w Debrznie (6 etatów)

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

Opiekunem w Żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje:

-Opiekunki dziecięcej

-Pielęgniarki

-Położnej

-Nauczyciela wychowania przedszkolnego

-Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

-Pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Opiekunem w Żłobku może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenia średnie oraz:

-co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

-przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280- godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierownictwem opiekuna w żłobku.

Ponadto opiekunem w Żłobku może być tylko osoba, która:

-daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

-nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,

-wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

-nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

OCZEKIWANIA:

bardzo dobry kontakt z dziećmi;

-chęć do nauki i podnoszenia swoich kwalifikacji;

-odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, elastyczność, cierpliwość.

motywacja do pracy,

-umiejętność pracy w grupie;

-umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów;

-zdolności organizacyjne;

-mile widziane – podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy);

– umiejętność obsługi komputera.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

-opieka nad dziećmi oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci w Żłobku,

-opracowywanie i realizacja programu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego w oparciu
o potrzeby, możliwości oraz wiek dzieci,

-przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć stymulujących rozwój dzieci,

-zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz należytych warunków sanitarno – higienicznych,

-wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania, itp.

-współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do Żłobka mająca na celu wspólną troskę
o prawidłowy rozwój dziecka;

-prowadzenie wymaganej dokumentacji;

-rozwijanie współpracy w zespole Żłobka;

-rozwijanie wiedzy i umiejętności pracy z dziećmi i rodzicami;

– dbanie o porządek i wystrój pomieszczeń żłobkowych.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

-list motywacyjny

-aktualne CV ze zdjęciem opatrzone podpisaną klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,

-kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (kserokopie dyplomów, kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

-kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach),

-podpisane oświadczenie, że kandydat/ka nie jest i nie był/a skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

-podpisane oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a i nie jest pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu/jej zawieszona ani ograniczona,

-podpisane oświadczenie, że kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

WYMIAR CZASU PRACY -pełny etat.

FORMA ZATRUDNIENIA – pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony.

MIEJSCE PRACY – Żłobek Gminny w Debrznie, ul. Ogrodowa 20A, 77-310 Debrzno

Zgłoszenia kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, pokój nr 1, I piętro, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno w terminie do dnia 29 maja 2015r. do godz. 15-tej z dopiskiem na kopercie „Oferta na stanowisko opiekuna w Żłobku Gminnym w Debrznie”

Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie. Odmowa udziału w rozmowie kwalifikacyjnej lub nieusprawiedliwiona nieobecność spowoduje pozostawienie oferty bez rozpoznania.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Debrzno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu