Strona główna / Miasto / Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 12 października do Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno została złożona oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Debrzno. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3 może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Referatu Rozwoju Strategicznego pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno lub drogą elektroniczną: projekty@debrzno.pl w terminie do dnia 22 października 2018 r.