Strona główna / Miasto i Gmina / Oferta realizacji zadania publicznego – „Wydanie książki z przepisami z naszych rodzinnych skarbnic”

Oferta realizacji zadania publicznego – „Wydanie książki z przepisami z naszych rodzinnych skarbnic”

W dniu 8 lipca do Burmistrza Debrzna została złożona oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wydanie książki z przepisami z naszych rodzinnych skarbnic”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Debrznie oraz na stronie internetowej Gminy Debrzno. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Referatu Rozwoju Strategicznego pisemnie na adres: Urząd Miejski w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno lub drogą elektroniczną: projekty@debrzno.pl w terminie do 15.07.2019r.

Oferta realizacji zadania publicznego – „Wydanie książki z przepisami z naszych rodzinnych skarbnic”