Strona główna / Gospodarka / Nowe wzory wniosków o wypłatę dodatków ciepłowniczych

Nowe wzory wniosków o wypłatę dodatków ciepłowniczych

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane wzory wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz podmiotów niebędących gospodarstwami z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Chodzi o dopłaty do drewna kawałkowego, peletu drzewnego, biomasy, gazu skroplonego LPG oraz oleju opałowego.

Minister Klimatu i Środowiska wydał rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. O dodatek mogą ubiegać się gospodarstwa domowe oraz podmioty wrażliwe wymienione w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, m.in.: żłobki, szkoły, przedszkola, szpitale, ośrodki pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, kościoły, organizacje pozarządowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków dzisiaj weszło w życie. Tym samym straciły moc rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. poz. 1974) oraz w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. poz. 1976).

Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem, wnioski należy składać do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce siedziby podmiotu składającego wniosek. W przypadku podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi we wniosku należy podać zakładany średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania oraz średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku.

We wnioskach należy określić rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła wskazany w deklaracji CEEB jako główne źródło ciepła. Mogą to być m.in. kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, piecokuchnia, piec kaflowy, kocioł olejowy, kocioł gazowy, a w przypadku podmiotów wrażliwych również miejska sieć ciepłownicza, ciepło systemowe lub lokalna sieć ciepłownicza.

Zgodnie z ustawą w przypadku gospodarstw domowych wysokości dodatku wynosi: 3000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego; 1000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym; 500 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG; 2000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W przypadku podmiotów wrażliwych wysokość dodatku stanowić będzie różnicę pomiędzy zakładanym średnim rocznym kosztem zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, a średnim rocznym kosztem zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania obliczonym z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku.

Wzory wniosków do pobrania poniżej.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu