Strona główna / Gmina / Nabór wniosków

Nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej ogłosiła nabór wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 r.  Nabór wniosków rozpocznie się 8.01.2018 r. a zakończy 22.01.2018 r. Ogłoszone zostały 4 konkursy dla następujących przedsięwzięć:
– podjęcie działalności gospodarczej, z wyłączeniem branży turystycznej, przez osoby z grupy defaworyzowanej tj. osoby zamieszkujące do 5 tys. mieszkańców – informacja
– podjęcie działalności gospodarczej, z wyłączeniem branży turystycznej, przez osoby z grupy defaworyzowanej tj. młodzież wchodząca na rynek pracy w wieku 18-24 lub osoby bezrobotne w wieku 25-34 – informacja
– rozwój przedsiębiorstw z wyłączeniem branży turystycznej – informacja
– promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego (konkurs dedykowany organizacjom pozarządowym) – informacja

Harmonogram doradztwa dla beneficjentów, którzy składają wniosek w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenia odbędą się w Ośrodku/Inkubatorze w Debrznie, przy ul. Ogrodowej 26
– 3 stycznia 2018 roku o godzinie 14:00 – szkolenie to dedykowane jest organizacjom pozarządowym w ramach ogłoszonego konkursu pn. promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego – program szkolenia
– 4 stycznia 2018 roku o godzinie 10:00 – szkolenie dla osób fizycznych, chcących pozyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej – program szkolenia
– 4 stycznia 2018 roku o godzinie 13:30 – szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących już działalność gospodarczą, chcących pozyskać środki na rozwój przedsiębiorstwa – program szkolenia

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu