Strona główna / Gospodarka / Nabór wniosków o dotację na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu Gminy Debrzno

Nabór wniosków o dotację na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu Gminy Debrzno

Burmistrz Debrzna informuje, że w 2019 roku zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Informacja o programie dostępna jest na stronie internetowej: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty transportu z miejsc wskazanych przez gminę do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Gminę Debrzno.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców (rolników) Gminy Debrzno odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

  • Folii rolniczych,
  • Siatki i sznurka do owijania balotów,
  • Opakowań po nawozach,
  • Opakowań typu Big Bag.

Wnioski  należy składać w Urzędzie Miejskim w Debrznie, u. Traugutta 2, 77-310 Debrzno
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2019 roku do godziny 14:30.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Debrznie tel. 59 8335351 w. 33.

Pobierz: Wniosek o udział w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.