Strona główna / Burmistrz / Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i wdrażania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno.  Zgłoszenia kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Debrzno pokój nr 12, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno w terminie do dnia 25 września 2017 r. do godz. 16:30 z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i wdrażania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.
Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Odmowa w rozmowie kwalifikacyjnej lub nieusprawiedliwiona nieobecność spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Debrzno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

Więcej informacji w załączniku poniżej:

ogłoszenie o naborze