Strona główna / Burmistrz / Nabór na wolne stanowisko pracy !

Nabór na wolne stanowisko pracy !

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno

zatrudni pracownika  na

stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.

 

 

Zainteresowane osoby winny posiadać :

– wykształcenie średnie (minimum) ,

– znajomość i umiejętność interpretacji oraz stosowanie ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

– znajomość zasad przygotowywania i rozliczania merytorycznego i finansowego projektów z funduszy zewnętrznych ( w tym dobra znajomość  RPO WP 2014- 2020 , PROW 2014-2020),

– umiejętność zarządzania projektami finansowanymi z funduszy zewnętrznych CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie Urzędu  Miasta i Gminy Debrzno pokój nr 12 w terminie do 10 listopada 2017 r.

CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie Urzędu  Miasta i Gminy Debrzno pokój nr 12 w terminie do 10 listopada 2017 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (na zastępstwo)

Dodatkowe informacje: tel. 728 514 393

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu