Strona główna / Burmistrz / Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia zmian

Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia zmian

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia zmian w Rocznym Programie Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do przedstawiania swoich uwag i opinii na temat wprowadzenia zmiany w przedmiotowym programie.

Prosimy o nadsyłanie uwag i opinii drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta  i Gminy Debrzno,  ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@debrzno.pl

  1. Przedmiot konsultacji: projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Debrzno na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  2. Forma konsultacji: ogłoszenie na stronie internetowej debrzno.pl i http://bip.debrzno.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Debrzno w celu umożliwienia zgłaszania opinii i uwag drogą pisemną na adres UMiG lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@debrzno.pl
  3. Termin konsultacji: do dnia 09.03.2018 r. 
  4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Rozwoju Strategicznego.

Zarządzenie