Strona główna / Gmina / Konsultacje społeczne – projekty statutu sołectw

Konsultacje społeczne – projekty statutu sołectw

Informujemy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych  we wszystkich sołectwach Gminy Debrzno w sprawie projektów statutów sołectw. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Debrzno w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w przedłożonych projektach statutów.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w formie:
– wyłożenia do publicznego wglądu projektów statutów poszczególnych sołectw Gminy Debrzno
– publikacji projektów uchwał na stronie internetowej Gminy Debrzno i na stronie BIP Debrzno
– składania opinii i uwag drogą pisemną i elektroniczną

Konsultacje polegać będą na:
– udostępnianiu mieszkańcom w BIP Gminy Debrzno oraz na stronie internetowej Gminy Debrzno treści projektów statutów sołectw
– wyłożeniu w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych sołectwach projektów statutów sołectw
– wyłożeniu w okresie konsultacji w Urzędzie Miejskim w Debrznie projektów statutów
– składanie przez internet na adres urzad@debrzno.pl opinii i uwag dotyczących projektów statutów sołectw
– składaniu opinii i uwag dotyczących projektów statutów na piśmie na udostępnionym formularzu

Konsultacje społeczne rozpoczynają się 5.09.2019 r. i kończą się 30.09.2019 r.

Opinie i uwagi, formularze konsultacujne należy składać i przesłać do dnia zakończenia konsultacji Sekretarzowi Gminy Debrzno.

Zarządzenie Burmistrza i Formularz Konsultacyjny

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu