Strona główna / Ogłoszenia / Konkurs w ramach Działania 5.3. – Opieka nad dziećmi do lat 3 

Konkurs w ramach Działania 5.3. – Opieka nad dziećmi do lat 3 

Lokalny Punkt Inforamcyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach informuje, iż z dnie 26 maja 2020 r. Samorząd Województwa Pomorskiego wznowił zawieszony w dniu 13 marca 2020 r. konkurs w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Wznowiony termin na złożenie wniosków kończy się z dniem 30 czerwca 2020 r.

W ramach konkursu można składać wnioski o dofinansowaie następujących przedsięwzięć:

 1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki oraz dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, obejmujące m.in.:
 2. dostosowanie lub adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania,
 3. zakup i montaż wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki),
 4. zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
 5. wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
 6. modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
 7. zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np. koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka,
 8. przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna oraz szkolenie uzupełniające,
 9. inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.
 10. sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 (wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, jako uzupełnienie działań określonych w lit. a), obejmujące:
 11. pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług,
 12. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu.

Podmioty, które mogą składać wnioski:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 4. przedsiębiorcy,
 5. organizacje pozarządowe,
 6. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
 7. ROT/LOT.

Całość informacji o konkursie oraz pełna dokumentacja konkursowa, znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-5-3-opieka-nad-dziecmi-do-lat-3-rpo-wp-2014-2020

**************************************

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

ul. Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice

telefon : +48 52 334 48 47; +48 52 334 33 07; +48 517 129 716

fax: +48 52 334 33 07

chojnice.pife@pomorskie.eu

www.pomorskiewunii.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.facebook.com/lpichojnice

Godziny otwarcia Punktu:

poniedziałek: 8:00-18:00

wtorek-piątek: 8:00-16:00