Strona główna / Ogłoszenia / Konkurs „Pomorskie dla Seniora”

Konkurs „Pomorskie dla Seniora”

Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”!

Celem Konkursu jest wyróżnienie Seniora, Samorządu, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności Seniorów i polityki senioralnej w regionie Województwa Pomorskiego.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

 1. Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, (w 2018 roku w tej kategorii uhonorowano 14 laureatów)
 2. Samorząd przyjazny Seniorom, (w 2018 roku w kategorii „samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów uhonorowano 12 laureatów – UWAGA! W 2019 w Konkursie mogą uczestniczyć SAMORZĄDY)
 3. Przyjaciel Seniora (nowa kategoria) .

W Konkursie mogą uczestniczyć:

 1. W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: Osoby urodzone nie później niż w 1959 roku, z terenu Województwa Pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej.
 2. W kategorii Samorząd przyjazny Seniorom: Samorząd, który prowadzi działania wspierające aktywność seniorów.
 3. W kategorii Przyjaciel Seniora: organizacje pozarządowe, pracodawcy, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu Województwa Pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny dla osób starszych.

Zgłoszenia kandydatur:

Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury w Konkursie jest nadesłanie czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego zawierającego zgodę na udział w konkursie, dane kandydata/podmiotu (w zależności od kategorii), opis działalności, uzasadnienie kandydatury (maksymalnie 1 strona formatu A4). Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w terminie do dnia 5 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego;
 2. organizacje pozarządowe (podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów z województwa pomorskiego;
 3. osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego.

Terminy:
Konkurs trwa od 5 kwietnia do 5 maja 2019 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 25 maja 2019 r.
Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 5 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Informacje: Barbara Bałka tel. 58 326 87 34, b.balka@pomorskie.eu

Dokumenty:

 1. Uchwała Nr 273/33/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 marca 2019 r.
 2. Załącznik do Uchwały – Regulamin Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”. 
 3. Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – Formularz zgłoszeniowy
 4. Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu – Karta oceny formalnej i merytorycznej

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu