Strona główna / Edukacja / Konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych

Konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Rodzaj zadania:

* wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:
– szkolenie sportowe dzieci i młodzieży mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej;
– organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych;
– zakup niezbędnego wyposażenia i strojów sportowych;
– organizowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży;
– organizacja masowej imprezy wspierającej sport i kulturę fizyczną

* nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, w tym:
– udzielanie pomocy materialnej uczącej się młodzieży;
– wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.

* wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, sztuki, i ochrony dóbr kultury, promocji gminy, w tym:
– różne formy popularyzacji kultury regionu, podtrzymywanie tradycji regionalnych oraz pielęgnowanie świadomości kulturowej, promocja gminy;
– organizacja imprez kierowanych do dzieci i dorosłych mieszkańców Gminy, wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych o charakterze regionalnym, takich jak: organizacja konkursów i przeglądów, promocja twórczości regionalnej Gminy Debrzno, ochrona dóbr kultury i tradycji

* pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
– pomoc żywieniowa poprzez przechowywanie, ewidencjonowanie, oraz wydawanie żywności na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców

Wysokość środków przeznaczonych przez Miasto i Gminę Debrzno w roku 2018 na realizację zadań:

  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 45.000,00 zł
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – 10.000,00 zł
  • wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, sztuki, i ochrony dóbr kultury, promocja gminy – 10.000,00 zł
  • z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 5000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji:

O udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych mogą ubiegać się podmioty określone w art. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na zasadach określonych w uchwale nr 74.LIX.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 października 2017 roku wraz z późn. zmianami w sprawie rocznego programu współpracy na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w trybie otwartego konkursu ofert.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybranym w niniejszym postępowaniu konkursowym.

Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.

Oferty konkursowe w dwóch egzemplarzach należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru zadania i adnotacją „Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego” do 25 kwietnia 2018 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Debrzno. Formularz oferty w wersji elektronicznej dostępny poniżej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno – biuro nr 32.

Załączniki:
1.  Zarządzenie
2. Załączniki do zarządzenia
3. Wzór oferty
4. Wzór umowy
5. Wzór sprawozdania