Strona główna / Kierunki rozwoju

Kierunki rozwoju

Misją Miasta i Gminy Debrzno jest:
Zrównoważone gospodarowanie w celu zapewnienia komfortu życia
mieszkańców, tworzenie warunków prowadzenia i rozwoju biznesu,
kształtowanie ładu przestrzennego oraz inicjowanie zmian w sferze
społecznej i gospodarczej.

 

Zrównoważone kierunki rozwoju Miasta i Gminy Debrzno określają następujące cele strategiczne:

  1. Poprawa jakości życia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

1.1    Kształtowanie oferty edukacyjnej i  zapewnienie dostępu do edukacji wysokiej jakości

1.2    Ochrona zdrowia  i bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców

1.3    Wyrównanie szans osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem    społecznym

1.4    Poprawa warunków bytowych osób niepełnosprawnych   Poprawa dostępności do obiektów ogólnodostępnych dla osób niepełnosprawnych  dopisać do  SWOT

1.5    Wspieranie aktywizacji osób starszych dopisać do  SWOT

1.6    Tworzenie warunków i wsparcie funkcjonowania organizacji społecznych

1.7    Wzmacnianie aktywności i świadomości obywatelskiej

  1. Zwiększenie konkurencyjności gospodarki lokalnej

2.1    Promocja i rozwój  Zielonego Parku Przemysłowego Cierznie i Specjalnej Strefy Ekonomicznej

2.2    Wsparcie osób powracających na rynek pracy dopisać do  SWOT

2.3    Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność

2.4    Promocja ekonomii społecznej w oparciu o lokalnych liderów i wsparcie instytucji otoczenia biznesu

2.5    Budowa wizerunku i promocja oferty inwestycyjnej

2.6    Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego

2.7    Aktywizacja i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców na lokalnym rynku pracy

kierunki rozwoju

  1. Rozwój rekreacji, sportu, kultury i turystyki w oparciu o zasoby lokalne

3.1   Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej w oparciu
o atrakcje lokalne

3.2    Upowszechnienie aktywnych form spędzania wolnego czasu

3.3    Tworzenia i promocja kompleksowej oferty turystycznej

3.4    Rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki

3.5    Kształtowanie atrakcyjnej oferty kulturowej  kulturalnej , sportowej i rekreacyjnej

3.6    Zabezpieczenie i ochrona zabytków architektury

4       Integracja i ład przestrzenny w Mieście i Gminie

4.1    Usprawnienie i rozwój komunikacji

4.2    Wydajna infrastruktura techniczna

4.3    Efektywne planowanie przestrzenne poprzez studium uwarunkowań i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

4.4    Atrakcyjna, estetyczna i funkcjonalna przestrzeń publiczna

4.5    Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiskowymi

4.6    Bezpieczeństwo energetyczne

4.7    Promocja i rozwój odnawialnych źródeł energii

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu