Strona główna / Jednostki organizacyjne gminy

Jednostki organizacyjne gminy

Jednostki organizacyjne

Urząd Miasta i Gminy w Debrznie
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno
tel. 59 83 35 351
e-mail : urzad@debrzno.pl

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie

ul. Wojska Polskiego 2
77-310 Debrzno
tel. 59 83 35 165
e-mail : ckst-debrzno@wp.pl

WWW.cksit.debrzno.pl

Dyrektor CKSiT – Wiesława Borowiec 

Biblioteka 59 83 35 132

Turystyka 504 752 742

Przedmiotem działania  Centrum Kultury, Sportu i  Turystyki w Debrznie jest:

edukacja i upowszechnianie kultury;

prowadzenie działalności bibliotecznej;

prowadzenie działalności   w zakresie sportu , turystyki i rekreacji.

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie


Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie
Cierznie 64
77-310 Debrzno
tel. +48 59 722 13 33
e-mail: info@perlowainwestycja.pl

www.perlowainwestycja.pl

  Dyrektor –Nina Pachura
Głównym przedmiotem działania IPC jest podniesienie konkurencyjności gospodarki powiatu człuchowskiego poprzez wsparcie powstawania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność IPC obejmuje w szczególności:

– wspieranie i stymulowanie przedsiębiorczości innowacyjnej;

-działalność edukacyjno-szkoleniową;

-działalność promocyjną;

-udostępnianie bazy lokalowej;

-współpraca z partnerami lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi w zakresie rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ogrodowa 27

77-310 Debrzno

tel./fax 59 83 35 439, 59 83 35 632

ops_debrzno@wp.pl

http://www.ops-debrzno.pl/

Dyrektor Paweł Władyczak

OPS prowadzi wielokierunkową działalność mającą na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia , integracji ze środowiskiem oraz umożliwienia osobom i rodziną przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Wojska Polskiego 12
77-310 Debrzno
tel./fax: 59 83 35 245; 59 83 35 375
zgkim.debrzno@wp.pl

Dyrektor ZGKiM – Witold Meyer  

Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności: eksploatacyjnej, remontowej,            inwestycyjnej i usługowej w zakresie:

Gospodarka komunalna.

utrzymanie czystości oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych,

prowadzenie wysypiska i utylizacja odpadów,

zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłownictwo,

prowadzenie cmentarzy komunalnych i usługi pogrzebowe,

Gospodarka mieszkaniowa.

eksploatacja, konserwacja i bieżące remonty budynków mieszkalnych, świetlic         wiejskich i innych lokali niemieszkalnych,

ciepłownictwa eksploatowanych budynków.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno
tel. 59 83 35 351, fax 59 83 35 366
zwik-debrzno@wp.pl

Dyrektor: Waldemar Klimek

Przedmiotem działalności Zakładu jest:

    – zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

    – zbiorowy odbiór ścieków,

    – bieżąca eksploatacja, naprawa i konserwacja urządzeń wodno – kanalizacyjnych,  w tym stacji, hydroforni i oczyszczalni,

    – rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej,

    – świadczenie usług instalatorstwa wodno – kanalizacyjnego,

    – świadczenie usług beczkowozem ciśnieniowo-asenizacyjnym

Szkoły, przedszkole, żłobek

Przedszkole Miejskie im. Jana Brzechwy
ul.Ogrodowa 20
77-310 Debrzno
tel 598335217
e-mail : liliana.g@op.pl

http://przedszkole-debrzno.przedszkolowo.pl/
Dyrektor : Liliana Gąsiorowska


Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie
Stare Gronowo 1
77-310 Debrzno
tel 598337025
e-mail : staregronowo@gmail.com
Dyrektor : Marek Kutzmann
http://staregronowo.edupage.org

Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy
Myśligoszcz 42
77-310 Debrzno
tel 598322882
e-mail : sp_mysl@wp.pl
Dyrektor : Paulina Gwiździel


Szkoła Podstawowa w Uniechowie
Uniechów 16
77-310 Debrzno
tel 598321850
e-mail : szkolauniechow@wp.pl
Dyrektor : Jan Ogorzałek


Zespół Szkół w Debrznie
ul. Królewska 8
77-310 Debrzno
tel 598335333
e-mail : gimdeb@onet.pl
Dyrektor : Dorota Matuszewska

Żłobek Gminny w Debrznie
Ul. Ogrodowa  20A

77-310 Debrzno

Dyrektor: Justyna Porbes