Strona główna / Jednostki organizacyjne gminy

Jednostki organizacyjne gminy

Jednostki organizacyjne:

Urząd Miejski w Debrznie
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno
tel. 59 83 35 351
e-mail : urzad@debrzno.pl

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie
Dyrektor CKSiT – Ola Karowska
ul. Wojska Polskiego 2
77-310 Debrzno
tel. 59 83 35 165
e-mail : ckst-debrzno@wp.pl
www.cksit.debrzno.pl

Biblioteka 59 83 35 132
Turystyka 504 752 742

Przedmiotem działania  Centrum Kultury, Sportu i  Turystyki w Debrznie jest:
– edukacja i upowszechnianie kultury,
– prowadzenie działalności bibliotecznej,
– prowadzenie działalności   w zakresie sportu,
– turystyki i rekreacji.

 

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie
Dyrektor – Nina Pachura
Cierznie 64
77-310 Debrzno
tel. +48 59 722 13 33
e-mail: info@perlowainwestycja.pl
www.perlowainwestycja.pl

 
Głównym przedmiotem działania IPC jest podniesienie konkurencyjności gospodarki powiatu człuchowskiego poprzez wsparcie powstawania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność IPC obejmuje w szczególności:
– wspieranie i stymulowanie przedsiębiorczości innowacyjnej;
– działalność edukacyjno-szkoleniową;
-działalność promocyjną;
-udostępnianie bazy lokalowej;
-współpraca z partnerami lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi w zakresie rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dyrektor – Paweł Władyczak
ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno
tel./fax 59 83 35 439, 59 83 35 632
ops_debrzno@wp.pl
http://www.ops-debrzno.pl/

OPS prowadzi wielokierunkową działalność mającą na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia , integracji ze środowiskiem oraz umożliwienia osobom i rodziną przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Dyrektor ZGKiM – Paweł Garbacki
ul. Wojska Polskiego 12
77-310 Debrzno
tel./fax: 59 83 35 245; 59 83 35 375
zgkim.debrzno@wp.pl

 

Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności: eksploatacyjnej, remontowej, inwestycyjnej i usługowej w zakresie:
* Gospodarka komunalna:
– 
utrzymanie czystości oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych;
– prowadzenie wysypiska i utylizacja odpadów,
– zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłownictwo,
– prowadzenie cmentarzy komunalnych i usługi pogrzebowe,
*Gospodarka mieszkaniowa:
– eksploatacja, konserwacja i bieżące remonty budynków mieszkalnych, świetlic wiejskich i innych lokali niemieszkalnych,
– ciepłownictwa eksploatowanych budynków.

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Dyrektor –  Maciej Gibowski
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno
tel. 59 83 35 351, fax 59 83 35 366
zwik-debrzno@wp.pl

Przedmiotem działalności Zakładu jest:
– zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
– zbiorowy odbiór ścieków,
– bieżąca eksploatacja, naprawa i konserwacja urządzeń wodno–kanalizacyjnych, w tym stacji, hydroforni i oczyszczalni,
– rozbudowa sieci wodociągowo–kanalizacyjnej,
– świadczenie usług instalatorstwa wodno–kanalizacyjnego,
– świadczenie usług beczkowozem ciśnieniowo-asenizacyjnym

 

 

Szkoły, przedszkole, żłobek

Przedszkole Miejskie im. Jana Brzechwy
Dyrektor – Liliana Gąsiorowska

ul.Ogrodowa 20
77-310 Debrzno
tel. 598335217
e-mail : liliana.g@op.pl
http://przedszkole-debrzno.przedszkolowo.pl/

 


Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie
Dyrektor – Marek Kutzmann

Stare Gronowo 1
77-310 Debrzno
tel. 598337025
e-mail : staregronowo@gmail.com
http://staregronowo.edupage.org

Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy
Dyrektor – Paulina Gwiździel

Myśligoszcz 42
77-310 Debrzno
tel. 598322882
e-mail : sp_mysl@wp.pl

 


Szkoła Podstawowa w Uniechowie
Dyrektor – Jan Ogorzałek

Uniechów 16
77-310 Debrzno
tel. 598321850
e-mail : szkolauniechow@wp.pl

 


Szkoła Podstawowa w Debrznie
Dyrektor – Dorota Matuszewska

ul. Królewska 8
77-310 Debrzno
tel. 598335333
e-mail : gimdeb@onet.pl

 

Żłobek Gminny w Debrznie
Dyrektor – Justyna Porbes
ul. Ogrodowa  20A
77-310 Debrzno
tel. 505 559 443
http://zlobek-debrzno.pl/

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu