Strona główna / Ogłoszenia / Informacja dotycząca BDO

Informacja dotycząca BDO

Przekazujemy informację zamieszczoną na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dotyczącą BDO!

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.). 

Na stronie internetowej Instytutu Ochrony Środowiska znajduje się instruktażowy film szkoleniowy z modułu ewidencji odpadów.

Zachęcamy do obejrzenia:

https://bdo.mos.gov.pl/news/film-szkoleniowy-z-modulu-ewidencji-odpadow-juz-dostepny/

Infolinia BDO: tel. 22 34 04 050, 22 37 50 500, 22 25 59 450

Pomoc merytoryczna dotycząca BDO w Ministerstwie Klimatu: tel. 22 36 92 065

Marszałek, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach   (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),  prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem” od dnia 24 stycznia 2018 r.

Wpisowi do rejestru NIE PODLEGAJĄ:

 1. osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
 2. podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt. 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
 3. podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 4. transportujący wytworzone przez siebie odpady.

Obowiązkowi wpisu do REJESTRU NA WNIOSEK podlegają przedsiębiorcy:

 1. z zakresu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
  a) będący organizacjami odzysku opakowań,
  b) dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:
  – odpadów opakowaniowych,
  – produktów w opakowaniach,
  c) eksportujący:
  – odpady opakowaniowe,
  – opakowania,
  – produkty w opakowaniach,
  d) prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
  e) wprowadzający opakowania,
  f) wprowadzający produkty w opakowaniach,
  g) organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy.
 2.  z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach:
  a) wprowadzający baterie lub akumulatory
  b) prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  c) podmioty pośredniczące;
 3. z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
  a) wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele;
  b) zbierający zużyty sprzęt,
  c) prowadzący zakład przetwarzania,
  d) organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  e) prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
  f) prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 4. z zakresu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
  a) wprowadzający na terytorium kraju produkty,
  b) prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
  c) organizacje odzysku,
  d) dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 5. z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji :
  a) wprowadzający pojazdy,
  b) prowadzący punkty zbierania pojazdów,
  c) prowadzący stacje demontażu,
  d) prowadzący strzępiarki;
 6. z zakresu ustawy o odpadach:
  a) posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnionych  z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt. 2 i 3,
  b) transportujący odpady,
  c) sprzedawcy odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt. 1 i 3 lub z urzędu,
  d) prowadzący zakłady recyklingu statków,
  e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z  wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2.

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru i są obowiązane umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Marszałek województwa zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym.

Obowiązkowi wpisu do REJESTRU Z URZĘDU  podlegają:

 1. posiadacz odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 2. posiadacz odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 3. posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie  na przetwarzanie odpadów,
 4. podmiot, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 5. podmiot, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 6. podmiot, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 i 2056) jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2.

Podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego prze Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów dotychczasowych są wpisywane do rejestru z urzędu.

Marszałek województwa dokonuje wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru  i nadaje nowy numer rejestrowy.

Wniosek o wpis do rejestru składa się poprzez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej oraz w formie pisemnej.

Adres strony internetowej rejestru:  https://bdo.mos.gov.pl/web/

Formularz rejestracyjny oraz formularz aktualizacyjny

Formularz o wykreśleniu z rejestru

Wzór oświadczenia o spełnianiu wymagań

Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołącza się:

 1. w przypadku wszystkich podmiotów:
  a) uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
  b) oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym;
 2. w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:
  a) uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
  b) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
  c) uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;
 3. w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego  o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
 4. przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
 5. w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory – informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
 6. w przypadku wprowadzających pojazdy – umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

OPŁATY

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:
1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzających baterie lub akumulatory,
3) wprowadzających pojazdy,
4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzających na terytorium kraju opony,
7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe

Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców  oraz 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

Uwaga ! Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym   z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Nr konta bankowego Urzędu Marszałkowskiego  dla wnoszenia opłaty rejestracyjnej i rocznej

Bank PKO B.P.  03 1020 1811 0000 0102 0318 5949

Uwaga ! Jeśli podmiot dokonuje rejestracji  i opłaca opłatę rejestrową, to w tym roku nie musi płacić opłaty rocznej za prowadzenie rejestru.
Oczywiste jest, że w następnych latach płaci opłatę roczną za prowadzenie rejestru, w terminie do końca lutego każdego roku.

Numer rachunku bankowego GIOŚ, na który wprowadzający sprzęt, są zobowiązani do wnoszenia zabezpieczeń finansowych na 2017 i 2018 r. jest następujący:

NBP O/Warszawa 29 1010 1010 0006 4813 9120 1000

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa

Referat Polityki Ekologicznej
Zespół ds. Wojewódzkiej Bazy Danych o Odpadach

Ewelina Faszczewska
Tel. (58) 32-68-651
e-mail: e.faszczewska@pomorskie.eu

Marlena Netzel
Tel. (58) 32-68-474
e-mail: m.netzel@pomorskie.eu

Łukasz Pawlak
Tel. (58) 32-68-671
e-mail: l.pawlak@pomorskie.eu

Justyna Rudnicka
Tel. (58) 32 68 668
e-mail: j.rudnicka@pomorskie.eu

Marek Zawadzki
Tel. (58) 32-68-680
e-mail: m.zawadzki@pomorskie.eu

Paulina Żukowska
Tel. (58) 32-68-469
e-mail: p.zukowska@pomorskie.eu

https://bip.pomorskie.eu/m,136,rejestr.html