Strona główna / Burmistrz / Dotacja na zmiany źródeł ogrzewania

Dotacja na zmiany źródeł ogrzewania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs „Czyste powietrze Pomorza”, w którym zamierzamy wziąć udział.

Dofinansowanie dotyczy likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą – z wyjątkiem terenu miasta Debrzno), podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej źródeł ciepła zasilających budynki jednorodzinne (stanowiące własność osób fizycznych) i wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

Do konkursu mogą być zgłoszone zadania nie rozpoczęte.

Dotacją nie może zostać objęta nieruchomość lub jej część wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość dofinansowania to ok 40% kosztów kwalifikowanych – zakup oraz montaż systemu grzewczego i wykonanie instalacji wewnętrznej.

Wniosek znajduję się w załączniku lub można pobrać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno w pok. nr 32. Wnioski należy składać w sekretariacie do 05.05.2017r. do godz. 13.00.

Wszelkie informacje można uzyskać kontaktując się z pracownikiem Urzędu – P. Anną Król – pok. nr 32 lub po nr tel. 59 89 35 351, nr wewn. 48.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i zachęcamy do składnia wniosków.

 

Dokumenty:

1) OGŁOSZENIE O NABORZE

2) REGULAMIN

3) WNIOSEK

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu