Strona główna / Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z #FunduszeEuropejskie EU*, Gmina Debrzno pozyskała grant w wysokości 268,7 tys. zł.

W związku z cyfryzacją Gminy planowana są poniższe działania:

 • modernizacja i rozbudowa istniejącej, niedrożnej sieci LAN na nową KAT. 6 wraz z zakupem urządzenia sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego interentu,
 • przebudowę strony internetowej debrzno.pl poprzez budowę systemu rezerwacji wizyt (z zachowaniem cyberbezpieczeństwa oraz dostosowaniem do WCAG 2.1.)

oraz zakup:

 • 5 stacji roboczych,
 • 5 UPSów do stacji roboczych,
 • 5 komputerów przenośnych,
 • 10 szt. oprogramowania do stacji roboczych i komputerów przenośnych,
 • scanera,
 • niszczarki,
 • 2 monitorów nawigacyjno-informacyjnych,
 • UTM (urządzenia zabezpieczającego na styku sieci lokalnej z Internetem),
 • oprogramowania – E-PODATKI, E-PŁATNOŚCI, E-FORMULARZE,
 • aplikacja dedykowanej do monitora nawigacyjno-informacyjnego.

Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności i dostępności działań Gminy Debrzno dzięki podniesieniu poziomu cyfryzacji JST poprzez zakup niezbędnej infrastruktury ICT, odpowiedniego oprogramowania, podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników JST oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Realizacja działań przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego osi priorytetowej V POPC, tj. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Udzielone w projekcie wsparcie umożliwi bardziej wydajne, sprawne i dostępne działanie administracji lokalnej dzięki: – wzmocnieniu zaplecza cyfrowej infrastruktury poprzez poprawę dostępności infrastruktury, narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania), – wzmocnieniu i rozwojowi kompetencji cyfrowych urzędników, – rozwijaniu cyfrowych środowisk pracy, służących pracy zdalnej, – podniesieniu poziomu cyberbezpieczeństwa JST.

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu