Strona główna / Gmina / Agroenergia

Agroenergia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”.

Cel programu:

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Beneficjenci:

Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Terminy i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym. Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane przed rozpoczęciem naboru.
Termin naboru od 08.07.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Forma dofinansowania:

Dotacja
Pożyczka
Szczegóły dotyczące warunków dofinansowania zostały wyszczególnione w zapisach programu Priorytetowego w pkt. 7

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Radosław Bujaśkiewicz,
nr tel.: 22 45 90 259

agroenergia@nfosigw.gov.pl